Jan Brueghel de Oude en Peter Paul Rubens - Het aards paradijs met de zondeval van Adam en Eva (1615).

Tasa-arvoinen avioliitto on raamatullista ja luterilaista

Piispojen kirkolliskokoukselle tekemä esitys kahdesta avioliittokäsityksestä on jälleen nostanut kierroksia kirkollisessa avioliittokeskustelussa. Esityksestä harmistuneet ovat moittineet avioliittokäsityksen laajentamisen argumentteja teologisesti ohuiksi. Heidän mukaansa tasa-arvoista avioliittoa ajetaan kirkkoon ympäröivän yhteiskunnan paineesta, ilman kunnollisia perusteluita.

Olen vuosien mittaan lukenut monta viisasta ja punnittua teologista puheenvuoroa, jotka tukevat avioliiton avaamista myös samaa sukupuolta oleville pareille. Ei siis pidä paikkaansa, etteikö painavia teologisia argumentteja olisi esitetty. Niitä ei vain ole haluttu ottaa huomioon.

Jotta aito dialogi eri kantoja edustavien välillä olisi mahdollista, on oleellista tunnustaa, että molemmat rakentavat näkemystään Raamatun ja kirkon tunnustuksen varaan. Kukaan ei ole hylkäämässä Raamattua, vaikka sitä tulkitaankin eri tavoin. Sateenkaaripapit eivät ole mitään kapinapappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja muuten vain huvikseen tai uhmakkuuttaan, vaan hengellisen vakaumuksensa ja teologisen näkynsä vuoksi.

Analysoin seuraavaksi kolmea yleisintä väitettä, joilla olen viime aikoina havainnut vastustettavan samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä. Tämän tekstin perään olen koonnut listan myös muista tutustumisen arvoisista kirjoituksista, joilla perustellaan kirkon avioliittokäsityksen laajentamista.

Väite 1: Samaa sukupuolta olevien parisuhteet ovat Raamatun vastaisia

Raamattuun mahtuu monenlaisia, keskenään ristiriitaisiakin avioliittomalleja, kuten olemme Martti Nissisen kanssa kirjoittamassamme artikkelissa osoittaneet. Yksittäisiä jakeita siteeraamalla on siksi mahdotonta esittää kokonaiskuvaa, saati ainoaa mahdollista raamatullista avioliittokäsitystä. Luemme Raamattua aina valikoiden. Se, mitä valitsemme ja mitä jätämme pois, kertoo usein siitä, mitä haluamme löytää Raamatusta.

Samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä vastustavat vetoavat yleensä kolmeen raamatunkohtaan: luomiskertomukseen, Jeesuksen sanoihin avioerosta sekä Paavalin luetteloon niistä, jotka eivät peri Jumalan valtakuntaa. Niin sanottua perinteistä avioliittoteologiaa rakennetaan siis sellaisten tekstien varaan, joissa ei itse asiassa puhuta mitään avioliitosta.

Luomiskertomuksessa pääpaino asetetaan yhteen lauseeseen: siihen, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Tähän vedoten sanotaan, että luomisessa Jumala asetti avioliiton, jonka ehtona ovat vastakkaiset sukupuolet ja tarkoituksena lisääntyminen.

Luomiskertomusta on perinteisesti siteerattu kristillisessä avioliittoon vihkimisessä. Siksi yhdistämme mielessämme tuon kertomuksen avioliittoon, vaikka itse tekstissä avioliitto ei esiinny. Luomiskertomus on kuvaus elämän synnystä ja jatkuvasta luomisesta. Lisääntymiskehotuksen Jumala antoi myös kaikille eläimille nämä luotuaan – silti emme väitä, että luomiskertomuksessa eläimille asetettiin avioliitto. Mikäli luomiskertomusta hyödynnetään keskeisenä tekstinä vakiintuneiden parisuhteiden puolesta, voi avainkohdaksi yhtä hyvin nostaa sen, että Jumala ei ole tarkoittanut ihmistä elämään yksin, vaan loi hänelle kumppanin. Tähän perustuu ihmisen kaipaus toisen ihmisen yhteyteen.

Paavali kuvaa Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa pakanoiden epäjumalanpalvonnan seurauksia, joiden joukossa mainitaan luonnollisen sukupuoliyhteyden vaihtaminen luonnonvastaiseen. Lisäksi ensimmäisessä Korinttilaiskirjeessä Paavali käyttää kahta termiä (arsenokoites ja malakos), joiden kääntäminen on haastavaa. Joissakin moderneissa raamatunkäännöksissä, muun muassa vuoden 1992 kirkkoraamatussa, ne on käännetty homoseksuaalisuuteen assosioivalla tavalla. Näin syntyy vaikutelma, että Paavali puhuisi kahden ihmisen rakkauteen perustuvasta tasa-arvoisesta parisuhteesta. Silloin luemme Raamattuun sellaista, mitä siellä ei ole. Paavali paheksuu seksuaaliakteja, jotka liittyvät ei-toivottuihin rooleihin tai joita hän pitää luonnonvastaisina ja itse tehtynä valintana. Tällaisesta ei ole kyse 2000-luvun tasa-arvoisesta avioliitosta keskusteltaessa.

Yhtä lailla ongelmallista on valjastaa Jeesus modernin kirkkopoliittisen kiistan airueksi väittämällä hänen kieltävän samaa sukupuolta olevien parisuhteet. Kun kirkkokäsikirjaan aikoinaan valittiin niin sanotun avioliiton sunnuntain tekstejä, ehdotetut evankeliumitekstit puhuivat yksinomaan avioerosta ja aviorikoksesta. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että Jeesus puhuu evankeliumeissa avioliitosta vain vähän – niin vähän, että hänen lausumikseen merkityistä sanoista on hyvin vaikea rakentaa positiivista avioliiton teologiaa. Hän vastasi kysyttäessä ja totesi, että tulevassa ajassa ei avioiduta ja tässä ajassa kaikki eivät ole avioliittoon kelpaavia, sekä ilmaisi Mooseksen lakia jyrkemmän kannan avioeroon.

Eronneiden ja samaa sukupuolta olevien vihkimisen osalta merkille pantavaa on se, että vain edelliselle löytyy selväsanainen kielto Raamatusta. Matteuksen evankeliumissa Jeesukselta kysytään, saako mies hylätä vaimonsa minkä syyn tahansa tähden. Jeesus vastaa: »Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?» Ja hän jatkoi: »Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.» Jeesukselta kysytään tämän jälkeen, miksi Mooses salli erokirjan antamisen ja Jeesus vastasi puhumalla kovasydämisyydestä ja että vaimon hylkääminen ja uudelleenavioituminen muun syyn kuin haureuden tähden on aviorikos. Tässä kohdassa Jeesus siis ottaa kantaa avioeroon, ei aviopuolisoiden sukupuoleen.

Kun etsimme Raamatusta ohjenuoraa erilaisiin eettisiin kysymyksiin, vain harvoin löydämme selkeän vastauksen. Kysymys avioerosta on yksi näistä harvoista. Silti tätä Jeesuksen sanaa ei nykyään tulkita kirjaimellisesti. Jeesuksen vastauksen intentiona on nähty halu puolustaa heikommassa asemassa olevaa eli naista mielivaltaiselta hylkäämiseksi tulemiselta, hänhän kritisoi kysyjien kovasydämisyyttä. Nykymaailmassa avioero ei merkitse naiselle heitteille jäämistä. Kovasydämisyyttä voi olla pikemminkin eron kieltäminen kuin sen salliminen. Rakkauden kaksoiskäsky on yksi avainohjeista, joiden avulla tulkita vastaamme tulevia asioita. Sitä soveltaen on aikojen saatossa kyetty löytämään perustelu monelle tarpeelliselle muutokselle kirkon sisällä, myös suhtautumiselle avioeroon ja uusiin avioliittoihin.

Aiheita, joista Raamattu ei sano mitään, kutsutaan ehdonvallan asioiksi. Ne ovat sellaisia, joista kristittyjen keskuudessa on eriäviä näkemyksiä ja joissa yksimielisyys ei ole välttämätöntä. Arjessamme tulee jatkuvasti vastaan tilanteita ja aiheita, joista Raamatussa ei ole käskyä eikä toisaalta kieltoakaan. Silloin niitä on punnittava rakkauden kaksoiskäskyn ja järjen valossa. Näin esimerkiksi Lähetyshiippakunta ohjeistaa
ehdonvallan asioista:

”Paavali antaa kaksi periaatetta ohjeeksi. Ensinnäkin kaikki mitä teemme, täytyy perustua uskoon. Jos epäilemme, teemmekö nyt oikein, meidän ei tulisi tehdä sitä. Mutta jos olemme varmoja, että se mitä teemme ei ole Jumalan tahtoa vastaan, olemme vapaita tekemään niin. Kun kohtaamme asioita ja tilanteita joista Raamattu vaikenee, meidän on siedettävä ja hyväksyttävä sekä erilaisia mielipiteitä että käytäntöjä.”

Samaa sukupuolta olevien avioliitto on juuri yksi tällaisista asioista, joista Raamattu vaikenee. Kahden samaa sukupuolta olevan henkilön ei ollut mahdollista avioitua Jeesuksen eikä vielä Lutherinkaan aikana, joten on täysin ymmärrettävää, ettei aihetta käsitellä Raamatussa eikä Tunnustuskirjoissa. Kaikki raamatunkohdat, joilla kysymystä joko puolustetaan tai vastustetaan, ovat tulkinnanvaraisia. Vastuullista raamatunkäyttöä on sellainen, jossa huomioidaan siteeratun tekstin konteksti. Kontekstistaan irrotetuilla jakeilla ja yksittäisillä sanoilla voidaan puolustaa lähes mitä tahansa agendaa, myös sellaista, joka on tekstikontekstin ja jopa Jeesuksen intention vastaista.

Rakkauden kaksoiskäsky on Jeesuksen mukaan tärkein käsky. Omalla esimerkillään Jeesus osoitti, että silloin kun laki ja vakiintuneet tavat ovat vastakkain ihmisen hyvän kanssa, on asetuttava ihmisen puolelle. Tätä hän alleviivaa vertauksella laupiaasta samarialaisesta, mikä Luukkaan evankeliumissa esiintyy rakkauden kaksoiskäskyn selityksenä. Lähimmäisen hätää on lievitettävä eikä toisen ihmisen ohi saa koskaan kävellä uskonnollisiin säädöksiin vedoten. Raamattu ei ole manuaali, josta löydämme valmiin vastauksen alati muuttuvan maailman muuttuvissa tilanteissa. Sitä on osattava soveltaa pitäen aina mielessä, mikä ajaa Kristuksen asiaa ja toteuttaa rakkauden kaksoiskäskyä. Tämä on tärkein ohjenuora raamatullisuuteen.

Väite 2: Avioliitto on luterilaista ydinteologiaa

Osa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä vastustavista pitää aihetta suorastaan pelastuskysymyksenä eli katsoo sen lukeutuvan oppiin evankeliumista, josta luterilaisilta edellytetään ykseyttä. On vaikea saada kiinni siitä, mistä tällainen näkemys syntyy. Kun lukee luterilaisia tunnustuskirjoja, ne käsittelevät toistuvasti vain muutamia ydinasioita, tärkeimpinä vanhurskauttaminen, sakramentit, kirkko ja virka, perisynti ja vapaa ratkaisuvalta. Tunnustuskirjojen perusteella oppi evankeliumista käsittää tärkeimpänä ihmisen ja Jumalan välisen suhteen ja sen lisäksi määritellään maallisen ja kirkollisen vallan erot. Avioliitto sen sijaan ei Tunnustuskirjoissa esiinny muuta kuin mainintana, että kristityillä on lupa avioitua sekä pappien selibaattikiellon määrätietoisena vastustamisena. On tärkeää muistaa, että avioliitto on Tunnustuskirjoissa marginaalisessa asemassa.

Avioliittoteologian uudistaminen oli toki Lutherille tärkeää. Hänen päätavoitteensa oli tuoda avioliitto entistä useamman ihmisen ulottuville. Puolustaessaan pappien avioliittoa Luther vetoaa Jeesuksen sanaan siitä, että naimattomuus ei sovi kaikille. ”Jumala on säätänyt avioliiton parannuskeinoksi inhimillistä heikkoutta vastaa. Kirkkosäännötkin lausuvat, että entistä ankaruutta on myöhempinä aikoina toisinaan hellitettävä ihmisten heikkouden tähden.” (CA XXIII) Lutherin mielestä naimattomuuden vaatimus oli kohtuuttoman taakan sälyttämistä ihmisille. Samassa hengessä kirkon olisi nykyään tarkasteltava suhtautumistaan sateenkaaripareihin. Onko heiltä kohtuullista vaatia sellaista, mihin ei itse kykenisi? Luontevaa luterilaisen teologian jatkumoa on, että kirkko tänäkin päivänä tuo avioliiton ja sen siunauksen entistä useamman ihmisen ulottuville.

Tunnustuskirjojen tulkinnassa erimielisyyttä aiheuttaa se, päteekö opetus avioliitosta vain eri sukupuolta oleviin pareihin. Kun Melanchthon Augsburgin puolustuksessa puhuu luonnollisesta vietistä ja luonnonmukaisesta kiintymyksestä, onko tämä totta vain miehen ja naisen välillä? Nykyään ymmärrämme, että seksuaalinen suuntautuminen on synnynnäistä. Miehen vietti toiseen mieheen ja naisen vietti toiseen naiseen on yhtä luonnollista ja luonnonmukaista kuin eri sukupuolten vietti toisiinsa. Luonnollinen kiintymys ei ole pahaa himoa, ja avioliitto on tarkoitettu lääkkeeksi tähän kiintymykseen. Avioliitto ei siis Melanchthonin mielestä ole välttämätön vain suvunjatkamista varten (Apol. XXIII).

Väite 3: Kristillinen avioliittokäsitys on ollut muuttumaton 2000 vuotta

Kristillinen etiikka on kontekstisidonnaista. Sitä on jatkuvasti tulkittava uudelleen muuttuvissa tilanteissa. Kirkon ja ympäröivän yhteiskunnan arvot ja arvostukset ovat aina olleet vuoropuhelussa keskenään. Toisina aikoina kirkko on muovannut vahvemmin ajattelutapaa ympäröivässä yhteiskunnassa, toisina aikoina toisinpäin. Valtauoman kirkot eivät missään maassa eroa moraaliopetukseltaan voimakkaasti ympäröivästä kulttuurista. Tästä syystä samankin kirkkokunnan eri kirkkojen opetuksissa on toisistaan poikkeavia painotuksia riippuen siitä, missä maassa ne toimivat. Pohjoismaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa esimerkiksi kirkot opettavat, että yhteisen hyvän edistäminen ja jakaminen toteutuu parhaiten valtion kautta. Toisin on amerikkalaisen hyväntekeväisyyskulttuurin keskellä, jossa vahvaa valtiota kannattavat vain harvat. Suomalaisten kirkkojen näkemyksiä pidettäisiin siellä sosialismina.

Myös avioliiton suhteen kirkko on muovannut opetustaan yhteiskunnan muutosten myötä. Avioliitto ja perhe-elämä ei ensinnäkään ollut vuosisatoihin kirkossa mikään keskeinen teema. Jeesus ja Paavali olivat naimattomia ja heidän opetuksistaan on vaikea löytää tukea kirkon nykyiselle positivistiselle avioliittonäkemykselle. Jeesuksen ja Paavalin esimerkit osoittivat, että avioliitto ei ollut tavoiteltava tila, olihan Jumalan valtakunta murtautumassa maailmaan. Varsin ymmärrettävästi tästä syystä antiikin aikana ja keskiajalla selibaatti oli korkeampi kristillinen ihanne kuin avioliitto. Vasta Luther muutti tämän paradigman. Hän piti luostarielämää haitallisena kahdesta syystä: se korosti pelastusta omilla ansioilla, kurinalaisen elämäntavan kautta, sekä pakotti selibaattiin, mikä oli liian kova vaatimus monille. Luther nosti uudenlaiseen arvoon tavallisen elämänpiirin. Hän opetti, että kutsumustaan voi toteuttaa ja Jumalaa palvella omalta paikaltaan, siinä roolissa, mikä osaksi on tullut. Myös tavallinen perhe-elämä on jumalanpalvelusta. Luther muutti varsin merkittävästikin perinteistä avioliittokäsitystä romuttaessaan selibaatin ihanteen ja avatessaan avioliiton papeille.

Luther myös poisti avioliiton sakramenttien joukosta. Sakramenttina hän piti vain sellaista, mikä perustuu Jumalan käskyyn ja välittää syntien anteeksiantamuksen. Avioliitto ei ole pelastusta välittävä instituutio. Naimattomat, avioliitossa olevat ja lesket yhtä lailla pelastuvat Kristuksen sovitustyön kautta. Yhtäältä Luther näki avioliiton Jumalan asettamana järjestyksenä, toisaalta hän suhtautui siihen pragmaattisesti ja piti avioliittoa maallisen hallintovallan piiriin kuuluvana asiana.

Edes Lutherin ajoista kirkon avioliittokäsitys ei ole pysynyt muuttumattomana. 1500-luvulla avioliitto ei ollut tasa-arvoinen vaan hierarkkinen suhde. Mies oli perheen pää ja naisen tuli alistua aviomiehensä tahtoon. Nainen oli holhottava tai suorastaan miehen omaisuutta, kuten kymmenennen käskyn selityksessä sanotaan. Parisuhteen patriarkaalinen asetelma on purettu yhteiskunnassa ja myös kirkon opetuksessa vasta melko hiljattain. Omat taistelunsa avioliitto-opetuksessa on käyty myös muun muassa eri taustoista tulevien ihmisten avioliiton sallimiseksi, olipa sitten kyse säädyistä, ihonväristä tai uskonnosta. Näitä kaikkia kirkko on vastustanut perinteeseen ja Raamattuun vedoten, mutta päätynyt ennen pitkää muuttamaan avioliittokäsitystään. Ei vain avioliitto- vaan myös ihmiskäsityksemme on muuttunut ratkaisevalla tavalla Raamatun kirjoittamisen ja reformaation ajoista. Patriarkaalisuudesta luopuminen ei kuitenkaan ole Raamatusta luopumista, muistuttaa arkkipiispa emeritus John Vikström viisaassa kirjoituksessaan Jeesuksen uuteen laintulkintaan vedoten (John Vikström: Laajennettu avioliittokäsitys? – Kotimaa):

”Näissä Jeesuksen jalanjäljissä kirkkomme on menneinä vuosina ymmärtääkseni kulkenut, kun se huoneentaulujen ohjeista poiketen on hyväksynyt naisten ja entisten palvelijoiden täysi-ikäisyyden ja itsenäisyyden suhteessa entisiin holhoojiinsa sekä tämän mukaisesti myös tarkistanut näkemyksensä avioliitosta. Tulevaisuuden mahdollisia uusia askeleita ajatellen pidän erityisen tärkeänä sitä, että kirkkomme kaikki eri liikkeet ja osapuolet ovat yhdessä hyväksyneet tällaisen raamatuntulkinnan.”

Meidän kirkossamme edellinen suuri kiista avioliittoa koskien käytiin suhtautumisessa eronneiden uudelleenvihkimiseen. Kirkolliskokouksen päätökseksi tuli torjuva kanta. Presidentti ei kuitenkaan suostunut viemään kirkkolain muutosta eduskuntaan, joten eronneiden vihkimiskielto ei saanut lainvoimaa. Aloitteita kirkkolain muuttamiseksi tehtiin vielä seuraavina vuosikymmeninäkin, mutta asenteet olivat jo ehtineet muuttua ja eronneiden vihkimisestä tuli yleinen käytäntö – joskin vielä pitkään papistoa jakava.

Keskustelu eronneiden vihkimisestä on kiinnostava rinnastus nykyiseen keskusteluun samaa sukupuolta olevien vihkimisestä, sillä molemmissa aihepiireissä ovat toistuneet varsin samanlaiset argumentit, minkä Vesa Hirvonen on dokumentoinut ansiokkaalla yhteenvedollaan kirkolliskokouksessa yli sadan vuoden ajan käydystä keskustelusta eronneiden vihkimisestä. Eronneiden vihkimistä vastustavat vetosivat Kristuksen sanaan ja siihen, että vihkimisen salliminen tarkoittaisi synnin hyväksymistä. Toiset taas puolustivat vihkimisen mahdollisuutta sielunhoidollisilla syillä; kirkollisen vihkimisen epääminen merkitsisi joidenkin jäsenten hylkäämistä. Keskusteltiin siitäkin, onko vuorisaarnan ihanteita tarkoitettu kirkko-oikeudellisiksi määräyksiksi ja avioliitosta yhteiskunnallisena asiana sekä papin velvollisuudesta toimittaa viranomaistehtäviä yhteiskunnan määräysten mukaisesti.

Muuttumaton ei siis olekaan muuttumatonta, kuten jo vuonna 2018 eriävän mielipiteen perustevaliokunnan mietintöön jättäneet kirjoittivat: ”Jumalan asettamiin elämänpiireihin kuuluvat Lutherin mukaan kotitalous (oikonomia), kirkko (ecclesia) ja yhteiskunta (politia): yksikään näistä ei ole pysynyt muuttumattomana. Päinvastoin voidaan sanoa, että juuri muuttumalla (esim. yksinvaltiudesta demokratiaan) nämä rakenteet ovat täyttäneet paremmin Jumalan niille antaman tehtävän hyvän elämän mahdollistajina ja ylläpitäjinä. Liian jäykkä näkemys elämänpiireistä antaa historiattoman ja jähmeän kuvan Jumalan luomistyöstä. Luomistyö tulee ymmärtää dynaamisena jatkumona, johon ihminen osallistuu lahjoillaan.”

Kirkon nykyisessä avioliitto-opetuksessa painottuu puolisoiden tasaveroisuus, keskinäinen kunnioitus, sitoutuminen, huolenpito ja aviouskollisuus. Avioliittoa pidetään turvallisimpana ympäristönä seksuaalielämälle ja lasten kasvattamiselle. Tämä kaikki on totta riippumatta puolisoiden sukupuolesta. Lapsettomuuden yleistyessä on kirkkokin ymmärtänyt aihepiirin herkkyyden eikä enää korosta avioliitossa lisääntymisnäkökulmaa. Avioliiton perustana on Jumalan rakkaus, eivät puolisoiden ominaisuudet kuten lisääntymiskyky. Miksi siis sulkea toiset ihmiset avioliiton ulkopuolelle heidän synnynnäisten ominaisuuksiensa vuoksi?

Edellä esitetyn valossa voidaan todeta, että samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen on sekä Raamatun että luterilaisen tunnustuksen ja etiikan mukaista. Toivon hartaasti, ettei kirkkoni enää viivyttele sen tunnustamisessa ja sen mukaisessa toiminnassa.

Lue myös nämä:

Jukka Hautala: Avioliiton siirtymä patriarkaalisesta kontekstista jälkipatriarkaaliseen

Jukka Hautala: Jatkopohdintaa patriarkaalisesta ja jälkipatriarkaalisesta. Tulkinta paradigmanmuutoksen vaikutuksista kirkon avioliitto-opetukseen

Vesa Hirvonen: Avioliitto teologisesta ja kirkollisesta näkökulmasta (Vartijan Tolle lege -sarjan teoksessa Tahdon kirkossa – sateenkaariparien tarinat portailta alttarille)

Sini Mikkola: ”Toinen otetaan, toinen jätetään.” Reformaation tekstien käyttö kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietinnössä

Martti Nissinen ja Päivi Vähäkangas: Raamattu ja avioliitto perustevaliokunnan avioliittomietinnössä

John Vikström: Laajennettu avioliittokäsitys?

John Vikström: Laajennettu avioliittokäsitys? – Kotimaa

Yhteys-liike: Raamattu ja homoseksuaalisuus

Raamattu ja homoseksuaalisuus (yhteys.org)

Artikkelikuva: Jan Brueghel de Oude en Peter Paul Rubens – Het aards paradijs met de zondeval van Adam en Eva (1615).


P.Vähäkangas.

Kirjoittaja

Päivi Vähäkangas on teologian tohtori ja Munkkiniemen kirkkoherra.


'Tasa-arvoinen avioliitto on raamatullista ja luterilaista' kirjoitusta on kommentoitu

 1. Avatar photo

  22.4.2024 @ 22.13 Matti Tuomisto

  Hyvä kirjoitus

  Vastaa

  • Avatar photo

   23.4.2024 @ 15.02 Veli-Pekka Pieskä

   Rinnakkaisen avioliittonäkemyksen kannattajat nostavat esiin näkökantoja mm. että Raamatussa ei tule ilmi kahden samaa sukupuolta olevan avioliiton kieltäviä seikkoja. On selvää ettei tällaista vinosuuntausta esiinny, koska Raamatussa esiintyy ainoana (oikeana) mallina miehen ja naisen välinen liitto.

   Raamatussa, Jumalan sanassa miehen ja naisen välinen avioliitto kuvaa myös Kristuksen ja seurakunnan välistä liittoa. Siinä kuvauksessa ei ole sijaa, eikä tilaa kahden samaa sukupuolta olevalla antikristillisellä avioliittomallilla.

   Kun väitetään, että Jeesus ei puutu määrättyihin asioihin opetuksessaan, kuten ns. ”tasa-arvoisiin avioliittomalleihin” etc… niin tällaisissa väittämissä ei ymmärretä Raamatun kokonaisilmoitusta. Eli ei nähdä, että muualla Raamatun teksteissä käsitellään luonnonvastaista ja kauhistavaa parisuhdemallia varsin selvin sanoin.

   On erittäin surkuhupaisaa nähdä kuinka epävarmoilla ja hatarilla perusteluilla, kokonaisilmoituksesta irrallaan olevilla väittämillä evlut- kirkon piispat, yhtä lukuunottamatta ja liian monet teologit yrittävät hengellistää ja saada hyväksyntää täysin antikristillisille väitteilleen kyseessä olevassa ns. kahden henkilön välisessä avioliittomallissa.

   Monet harhaopit ovat saaneet alkunsa ja jopa maailman laajuisesti levinneet juuri edellä kuvatulla oppirakennelmalla, jossa asiayhteydestä irrallaan olevilla Raamatun yksittäisillä kohdilla halutaan rakentaa uusi näkemys, oppi, jota sekularistinen yhteiskunta kirkkokunnalta vaatii. Tai sitten peräänkuulutetaan kyseisen tulkinnan kieltäviä kohtia Raamatusta, joita ei Raamatusta löydy ja sen perusteella saadaan ”hyväksyntä” uudelle tulkinnalle. Em. kaltainen subjektiivinen rakennelma ei kestä kriittistä arvostelua.

   Kirje roomalaisille 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

   Vastaa

 2. Avatar photo

  22.4.2024 @ 22.55 Ilmari Karimies

  Eronneiden vihkimisen nostaminen esiin tässä yhteydessä on varsinaisen huono veto, koska eronneiden vihkiminen oli mahdollista reformaatiosta asti. Sota-ajan jälkeisessä tilanteessa avioerojen määrä oli noussut niin suureksi, että mmm. beckiläisestä pietismistä, joka painotti eräänlaista puhdasta raamatullisuutta, vaikutteita saaneet papit tahtoivat kieltää sen. Kyse ei ollut asian tekemisestä sallituksi, vaan yrityksestä kieltää se.

  Kirjoituksessa on monia hyviä ja tärkeitä pointeja. Esim. tunnustuksessa mainittu entisen ankaruuden höllennys ihmisten heikkouden tähden on hyvin bongattu.

  Ongelmana on mielestäni vain se, mikä on aivan asian ydin: mitä on avioliitto? Mikä erottaa sen muista suhteista? Miksi jotakin tiettyä suhdetta pitäisi kutsua avioliitoksi, mutta toista ei. Eräänlainen pakotettu määritelmän muutos, joka liittyy sanan yleisen käytön muuttamiseen, vaikuttaa pitävän sisällään jonkinlaista väkivaltaa. Tämä liittyy myös avioliiton yhteiskunnalliseen tehtävään, jossa lisääntyminen yhteiskuntaa ylläpitävällä tavalla on nähty olennaiseksi. Tällä tavalla avioliitton in juuri yhteiskunnallinen ulkonainen järjestys. Nämä näkökulmat liittyvät juur tunnustuskirjoissa keskiöön asetettuun luonnonoikeuteen.

  Minusta näyttää siltä, että avioliittoteologiaan on ryhdytty tarkastelemaan liikaa persoonien välisistä suhteista ja rakkaussuhteista käsin, mistä syntyy tämä tarve laajentaa määritelmää, ja se näyttää johtavan koherenssin katoamiseen ja tämän yhteiskunnallisen ulottuvuuden katoamiseen. Ehkä olisi hedelmällisempää kehittää rinnalle suhteiden teologiaa, ahtamatta kaikkea yhden käsitteen alle. Voi tietenkin olla, että taipumus ajatella näin liittyy vain jonkinlisen systemaattisen teologin pakkomielteeseen kaivata koherenssia.

  Joka tapauksessa monilta osin ansiokas kirjoitus.

  Vastaa

 3. Avatar photo

  24.4.2024 @ 12.30 Kosti Vasumäki

  Liittyen Kotimaan vieraspalstalla 19.4.2024 kirjoittavien Markus Malkin (oikeustieteestä väitellyt tekniikan tohtori, teologian maisteri) ja Miikka Ruokasen (dogmatiikan professori emeritus) artikkeliin koskien piispainkokouksen päätöksen perusteluja kahdesta avioliittomallista. Kuten heidän artikkelistaan ilmenee, kahden henkilön mallia avioliitosta ei kyetä perustelemaan teologisesti eikä myöskään oikeudellisesti. Perusteluihin käytetään mm. tilastoja niistä papeista, jotka jo oikeudetta vihkivät spn-pareja ja myös niitä pappeja ja kanttoreita, jotka spn-parien vihimisen hyväksyvät. Tässä suhteessa perustelut ovat ohuet, vaikka kirjoittajan mielestä ”sateenkaaripapit eivät ole mitään kapinapappeja.” Mikäli asiaa katsotaan kirkon ylimmän elimen kirkolliskokouksen ja sen voimassaolevan päätöksen näkökulmasta asiasta voidaan olla perustellusti eri mieltä.

  Lisäksi, kun kirkon oikeuslähteestä ei löydy mitään, josta ilmenisi spn-liittojen oikeudellinen perusta, perustelut ovat siten ei-teologisia. Tästä on pääteltävissä, että tämä ehdotettu malli on tullut ”kristinuskon ulkopuolelta”, kuten Malk ja Ruokanen toteavat. Kristinuskon ulkopuolelta tulleena ”kahden henkilön mallin” juurien voidaan katsoa olevan antiikin Kreikassa, kytkeytyen sitä kautta valistukseen ja tasa-arvoon. Kytkeytyessään antiikiin ehdotetulla päätöksellä on samalla kytkös Paavalin Roomalaiskirjeen 1:seen lukuun ja siihen mitä Luther kirjoittaa roomalaiskirjeen selityksessä, vaikka sen katsotaan olevan ehkä soveltumatonta 2000-luvulla.

  Totta on, kuten artikkelissa todetaan, että ”luomiskertomusta on perinteisesti siteerattu kristillisessä avioliittoon vihkimisessä.” Tässä herää kysymys, millä muulla sanalla asiaa voitaisiin kuvata kuin avioliitto, vaikka itse sanaa ei siinä mainitakaan. Jos se on miehen ja naisen kumppanuus, jota se myös luonnollisesti on, niin tässä tulee joillekin kenties kiusaus ajatella, että tuohon ”kumppanuuteen” on tarkoitettu sisällyttää mahdollisesti joitakin muita liittomalleja kuin miehen ja naisen.

  ”Samaa sukupuolta olevien avioliitto on juuri yksi tällaisista asioista, joista Raamattu vaikenee.” Lieneekö siihen olemassa jokin perustavaa laatua oleva syy? Sitä voidaan toki pohtia. Entä voidaanko rakkauden kaksoiskäskyllä perustella sellaista piispainkokouksen esitystä, joka on teologisesti jännitteinen ja joiden välillä on jopa avoin ristiriita?

  Vastaa

 4. Avatar photo

  1.5.2024 @ 1.40 Hannu Kovalainen

  ”Paavali käyttää kahta termiä (arsenokoites ja malakos), joiden kääntäminen on haastavaa” on yleinen savusilli/harhautus (jota myös koulun oppikirjoissa käytetään), nimittäin Paavalin kreikkaan luoma uudissana ἀρσενοκοῖται ei ole merkitykseltään epäselvä. Kyseisen sanan juuret löytävät Vanhan testamentin kreikannoksesta, Septuagintasta, kohdasta, jossa kielletään makaaminen miespuolisen kanssa: ”(καὶ μετὰ) ἄρσενος (οὐ κοιμηθήσῃ) κοίτην (γυναικός βδέλυγμα γάρ ἐστιν”) (3. Moos. 18:22). Myöskään μαλακοὶ:n merkitys ei ole epäselvä. Kyseistä sanaa käytti myös esimerkiksi Filon Aleksandrialainen (20 eKr.-50 jKr.) kuvatessaan miesten välistä avioliittoa, jonka feminiinisestä osapuolesta hän käytti nimitystä μαλακος. Filonin ”miehimykset” myös esimerkiksi meikkasivat, käyttivät hajusteita jne miehiä miellyttääkseen ja tekivät joissain tapauksissa myös pienimuotoisia sukupuolenvaihdosleikkauksia. (De specialibus legibus 3.37–42).

  Analogioita: Jeesus henkilölle, joka on saatu kiinni itse teosta, josta Mooseksen lain mukaan seuraa kuolemantuomio: ”En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee”. Paavali seurakuntalaisesta, joka elää (mahdollisesti yhdenvertaisessa ja rakkautta täynnä olevassa) parisuhteessa, joka sisältänee toimintaa, josta Mooseksen lain mukaan seuraa kuolemantuomio (3. Moos. 20:11): ”Tuo mies on luovutettava Saatanalle ja niin annettava hänen ruumiinsa tuhoutua, jotta hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Te teette väärin, kun kerskutte. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan?” (1. Kor. 5: 5–6).

  Vastaa


Haluaisitko jakaa ajatuksesi?

Kommentoidessa on tarkoitus puhua itse asiasta, ei kirjoittajista. Toimitus poistaa kirjoittajan tai muiden kommentoijien persoonaan menevät halveksuvat, loukkaavat tai vihamieliset kommentit. Jos kommentissasi on linkki, kommentti ei tule heti näkyviin, vaan toimitus tarkistaa sen. Sähköpostiosoitteesi ei tule näkyviin.

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.