Kohtaus Metropolis-elokuvasta.

Quo vadis, koulu?

Yksisilmäinen koulutusteknologia

Teknologisen järjen viitoittamana kasvatukseen liitetään uudenlaisia odotuksia ja vaatimuksia. Siitä on tullut yhä keskeisemmin tuotanto-, kilpailu-, ja koulutusteknologiaa, kun sitä on voimaperäisesti ajettu teknokratian apulaiseksi. Tämä on merkinnyt kasvatuksen autonomian ja sisällön kaventumista, kun sen kehittämisen nimissä on haluttu leipoa uusia kilpailutalouden sankareita. Nykypedagogiikan kieli ei kuitenkaan vakuuta, koska siinä kasvatus hahmottuu lähinnä koulutusteknologiana, yhden totuuden vaihtoehdottomana talouspolkuna. Sen eetoksessa kasvatuksen ääni ei juuri kuulu.

Ekofilosofi Henryk Skolimowski (1930-2018) on kritisoinut teknologiaa todeten, ettei se ole pelkästään hyvä asia, koska mitä enemmän informaatioyhteiskunta ja tietokoneet ottavat vallan ja riistävät ihmisiltä vastuun, sitä enemmän ihmisyytemme näivettyy. Kriittistä suhtautumista teknologiaan peräänkuulutti myös Frankfurtin koulun perustajäseniin kuulunut Theodor Adorno (1903-1969), jonka mukaan ”ihmisillä on taipumus pitää tekniikkaa itsetarkoituksena, itsestään syntyvän voiman olemuksena ja unohtaa, että kyseessä on vain ihmisen kolmas käsi.”  Ja hän jatkoi: ” Modernissa tekniikassa rationaalisuus ja irrationaalisuus kuuluvat yhteen ja ovat dialektisesti kiinni toisissaan, elleivät terve tekniikan epäilys ja kritiikki tuota sidosta kyseenalaista.” (Matthies 2012.)

Bisnesopit eivät kuulu yleissivistävään kouluun

Elinkeinoelämän bisnesoppeja ei tulisi tietenkään sellaisenaan soveltaa koulukasvatukseen. Kouluyhteisö ei ole olemukseltaan yrityskansalaisia kouluttava liikeyritys, vaan kaikkia osallistava, kriittinen ja demokraattinen kasvatusyhteisö, joka suuntautuu menneen pohjalta kohti tulevaisuutta. Sellainen koulu, jonka pedagogiikassa kyetään niin neuvottelemaan opiskeltavien asioiden sisällöistä kuin tarvittaessa kyseenalaistamaan niiden merkityksiä, voi aikaansaada kouluyhteisössä voimaantumista ja luoda me-henkeä, joka auttaa niin elämään ajassamme kuin suuntautumaan kohti tulevaisuutta. Tämä vuorostaan vähentää työn kuormittavuutta parantaen oppilaitoksen kokonaishyvinvointia ja oppimistuloksia sekä luo edellytyksiä niille monille taidoille, joita myös elinkeinoelämässä tarvitaan.

On syytä korostaa, etteivät taloudellinen ja tekninen edistys suinkaan välttämättä ole ristiriidassa koulukasvatuksen kanssa. Elinkeinoelämänkin menestys on kiinni kasvatuksen onnistumisesta ja sen kyvystä saattaa ihminen kasvamaan hyvään elämään ja oman elämän hallintaan. Myös talouselämälle on erityisen tärkeää, että opiskelijat saavat mahdollisimman laajan yleissivistyksen, koska se mahdollistaa talous- ja tuotantoelämän toivomat työntekijöiden geneeriset taidot.  Nyt sen sijaan näyttää kuitenkin olevan niin, että ”modernin pedagogiikan teemana on väärän käytännön idealisointi, ei sen analysointi”, kuten kriittisen kasvatustieteen edustaja Andreas Gruschka (1950-) on todennut. Kaiken tarkoituksena on koulia kansanruumiin jäsenistä kuuliaisia hallintoalamaisia ja kiinnittää heidät mahdollisimman nopeasti yhteiskunnallisen tuotannon tehtäviin.

Matti Taneli.

Matti Taneli.

Kun näin on, niin koulun, yhteiskunnan keskeisenä kasvatusinstituutiona, pitää vaikuttaa omalla panoksellaan siihen, millaisia ihmisiä nykyiseen ja tulevaisuuden yhteiskuntaan kasvatetaan. Tämä kaikkien koulussa työskentelevien, erityisesti opettajien, tulee ymmärtää. Tuleeko nykyisten, korostetusti välineellisten, arvojen rinnalle muita arvoja, riippuu siitä mitä kasvatuksessa arvostetaan. Viime kädessä ihmiskunnan menestyminen ja sen tulevaisuus perustuvat kasvatuksen onnistumiseen.

Sivistyskasvatuksesta, dialogista ja hyvinvointiohjelmista kouluelämän malli

Sivistyskasvatuksesta pitää tulla ihmisen elämän malli. Ihmistä ei pidä nähdä vain tavaroiden tuottajana ja kuluttujana, jonka tehtävänä olisi vain objektivoida itsensä tehokkaaksi tuotannontekijäksi ja tuotantovälineeksi. Tämän takia välineellisen kilpailutalouden ideaalista ei voi sellaisenaan tulla ihmiseksi kasvattamisen mallia, vaikka talouden tärkeyttä ihmisen hyvinvoinnille ei voikaan kiistää. Tästä takia kasvatuksen pitää säilyttää suhteellinen autonomiansa ja oma integriteettinsä, koska kasvatus itsessään on perustavalla tavalla ihmisyyttä ja inhimillisyyttä luovaa käytäntöä.

Yhtäältä tutkimusten mukaan nykyisin jopa noin neljännes opettajista kokee työhön liittyvää tyhjyyden, turhautumisen ja välinpitämättömyyden tunnetta. Monet heistä kokevat neuvottomuutta ja stressiä työtehtävien muuttumisen ja lisääntymisen takia. Toisaalta tapahtunut kehitys ei ole mitenkään ihmeellistä, koska monet palaverit, projektit ja jatkuva kehittäminen syövät leijonanosan opettajien työajasta. Lisäksi moni opettaja tuntee olevansa omassa ammatissaan ikään kuin vieraalla maalla, jossa hänen oman koulutuksensa mukaista pedagogista tietoa, taitoa ja osaamista ei käytännössä arvosteta. Tämä jos mikään synnyttää sekä psyykkistä että fyysistä pahoinvointia, jonka seurauksena lähes jokainen opettajakasvattaja vaikenee ja tyytyy vain omaan selviämiseensä työn haasteiden keskellä.

Jyrki Kaarttinen.

Jyrki Kaarttinen.

Hyvän pedagogisen yhteisön tunnusmerkkeinä voi pitää sen toiminnan rakentumista kaikkien kasvattajien yhteisesti jakamamaan tehtävään, jonka perusta on ensi sijassa pedagogiikassa.  Siinä myönteinen, kasvatuksen arvopremisseistä lähtevä ja kaikkia osallistava pedagoginen toiminta edistää kasvatusyhteisön työhyvinvointia, kun taas kasvatuksen ulkopuolelta tuleva, kilpailua ja yksilöllisiä suorituksia korostava yltiöpositiivinen ”kehittämispöhinä” sekä jatkuva huiputuksen retoriikka aiheuttavat turhautumista, pessimismiä ja ahdistuneisuutta.

Oppilaitosjohdon tulisikin ensin viestiä avoimesti, tarjota ideoita ja ennen kaikkea innostaa. Johdon pedagoginen osaaminen ilmenee siinä, miten se osaa avoimen ja myönteisen dialogin sekä yhteistyön keinoin luoda opettajissa onnistumisen elämyksiä ja kokemuksia. Koulussa pitäisi rohkaista innovatiiviseen ja moniääniseen sekä avoimeen vuorovaikutukseen perustuvaan pedagogiikkaan, jossa etsitään yhdessä ja yhteisin toimin hyvin toimivia käytänteitä ja ratkaisuja. Koulussa olisi syytä myös panostaa hyvinvointiohjelmiin, kuten työnohjaukseen, koska niillä on myönteinen vaikutus sekä työn tuloksiin että työviihtyvyyteen. Lisäksi keskittyminen pedagogisesti arvokkaaseen, valmius asettaa työlle realistisia tavoitteita sekä ajankäytön hallinta ja kyky rentoutua ovat tärkeitä keinoja vähentää opettajan työn liiallista kuormittavuutta.

 

Artikkelikuvassa kohtaus Metropolis-elokuvasta.

 

 


Avatar photo

Kirjoittaja

Matti Taneli on kasvatustieteen tohtori, filosofian ja teologian maisteri, lukion opettaja ja kasvatustieteen tutkija sekä pappi. Jyrki Kaarttinen on kasvatustieteen tohtori, filosofian maisteri, ammatillinen opinto-ohjaaja ja erityisopettaja sekä historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.