Abraham. Kuva: Wikipedia.

Patriarkaalisuudesta ja jälkipatriarkaalisuudesta. Kommentti Jukka Hautalan kirjoitukseen

Sain toimitukselta pyynnön kommentoida Jukka Hautalan kirjoitusta patriarkaalisuudesta. Kirjoittajan mielestä kirkossa ei ole riittävästi pohdittu kulttuurista muutosta patriarkaalisesta viitekehyksestä jälkipatriarkaaliseen. Hautala pyrkii etäännyttämään patriarkaalisuuden käsitteen moraalisesta tai taantumuksellisesta leimasta ja sen sijaan ymmärtämään ilmiön yhteyttä lähihistoriassamme tapahtuneisiin muutoksiin. Hän selittää patriarkaalisesta järjestyksestä vapautumisen liittyvän hyvinvointiyhteiskunnan kehittymiseen, jossa toimeentuloa ja vanhuudenturvaa ei tarvitse rakentaa isälinjaisen avioliiton ja lisääntymisen varaan. Kirjoituksessa päätellään, että samaa sukupuolta olevien avioliitto on luonnollinen jatkumo avioliiton irrottautumiselle patriarkaalisesta järjestyksestä.

Hautala poimii Raamatusta avioliittoa ja miehen ja naisen suhdetta käsittelevät kohdat mielestäni valikoivasti. Hänen mukaansa Vanhan ja Uuden testamentin kuvaukset ja kertomukset asettavat naisen elämän ja aktiivisuuden kodin ja yksityisyyden piiriin.

Raamatusta aina luomiskertomuksesta lähtien nousee kuitenkin vahvasti ajatus miehestä ja naisesta samanarvoisina ja vastuullisina ihmisinä kolmiyhteisen Jumalan edessä. Jumala loi alusta lähtien ihmiset miehiksi ja naisiksi (1 Moos 1:26): ”Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” Jumala antoi ensimmäisessä luvussa molemmille, sekä miehelle että naiselle yhtäläisen käskyn vallita muuta luomakuntaa ja tehdä se itselleen alamaiseksi. Lisäksi heille molemmille osoitettiin jaettu vastuu lisääntymisestä ja jälkeläisistä. Mies ja nainen saivat siis saman aseman suhteessa Jumalaan Jumalan kuvina ja toisaalta suhteessa luomakuntaan sen vallitsijoina.

Kristuksessa ei ole miestä eikä naista (Gal 3:28): ”Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.” Tämä ei tarkoita sitä, että miehet ja naiset tai juutalaiset ja kreikkalaiset menettäisivät oman identiteettinsä tai erilaisuutensa Kristuksessa, vaan sitä, että he ovat yhtäläisesti osalliset Kristukseen uskon kautta, eikä kenelläkään ole siinä suhteessa erityisasemaa. Uuden testamentin kuvauksista näemme, että naiset olivat aktiivisia toimijoita niin Jeesuksen lähipiirissa kuin myöhemmin seurakunnassa, myös kodin ulkopuolella.

Myös lupaus Pyhästä Hengestä annettiin miehille ja naisille yhtäläisesti. Profeetta Jooel ennusti uuden liiton ajasta, jolloin miehet ja naiset pääsevät osallisiksi Pyhän Hengen lahjasta (Jooel 2:28 29): ”Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.”

Hautala kuvaa avioliittoinstituution muutosta jälkikristillisessä yhteiskunnassa, jossa näkemys miehestä ”perheen päänä” on unohdettu ja avioliitosta on tullut ”kahden toisiinsa vahvasti kiintyneen ihmisen tahdonilmaus yhteisön (ja Jumalan ja lain) edessä toinen toisiinsa”. Hän johtaa siitä pohjan, jolle voi luontevasti rakentaa ”viimeisimmän askeleen kohti sukupuolineutraalia avioliittoa”.

Hautala tekee tässä ajatuksellisen loikan, jossa sivuutetaan yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta avioliiton keskeinen tehtävä: vain naisen ja miehen suhteesta voi syntyä lapsia, jotka saavat oikeuden biologisen äitinsä ja isänsä hoivaan ja kasvatukseen ja samalla vanhempiensa avioliitosta henkisen kodin kasvuympäristökseen. Miehen ja naisen välinen avioliitto ei tähtää ainoastaan siihen syntyvien lasten kautta vanhuuden turvaan, vaan ennen muuta lasten turvalliseen ja tasapainoiseen kasvuympäristöön.

Kristillisen avioliiton perusta on kirjoitettu luomiskertomukseen ja sen ovat vahvistaneet Jeesus ja apostolit. Mutta se on kirjoitettu myös kromosomeihimme, biologiseen todellisuuteemme. Äitiyden ja isyyden välinen yhteys on ollut itsestään selvyys ihmiskunnan historian alusta lähtien. Mies ja nainen ovat toisistaan riippuvia, toisiaan täydentäviä monessa suhteessa, mutta lisääntymisessä tämä riippuvuus on edelleen sataprosenttista.

Toisaalta sukupuolinen erityisyys, miehisyys ja naiseus ovat oleellinen osa kristillistä ihmiskuvaa. Avioliitto ei ole vain kahden toisiaan rakastavan ihmisen liitto, vaan miehen ja naisen välinen liitto. Kun Jumala loi ihmisen ja asetti avioliiton, hän halusi tämän suhteen salatulla tavalla kuvastavan Kristuksen ja seurakunnan suhdetta (Ef 5:31-33): ”Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.”

Tässä kohden Hautala on oikeassa. Jos luomiseen perustuva miehen ja naisen erilaisuus unohdetaan tai sitä ei hyväksytä, avioliiton ideaksi todella jää vain kahden ihmisen kumppanuus, josta sukupuolisuuden rikkaus on häivytetty pois. Tästä on enää lyhyt matka homoliittojen hyväksyntään. Miksi homot eivät voisi laillistaa tällaista kumppanuuttaan, kun kerran heterot voivat? Ihmisten on sitä vaikeampi ymmärtää Raamatun torjuvaa kantaa homosuhteisiin, mitä kauemmas he etääntyvät luomisjärjestyksen mukaisesta opetuksesta miehenä ja naisena elämisestä.

Kahden miehen tai kahden naisen välinen liitto on luonnollisen lisääntymisen näkökulmasta hedelmätön. Mutta samaa sukupuolta olevien parisuhteessa ei ole lähtökohtaisesti edellytyksiä toteuttaa kristillisen avioliitto-opetuksen syvää kuvaa puolisoiden suhteesta Kristuksen ja seurakunnan tai pään ja ruumiin suhteen kuvana.

Apostoli Paavali opettaa (1. Kor. 11:3): “Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.” Kristus on samanarvoinen kuin Isä, mutta silti hän on omasta tahdostaan Isälle alamainen. Vaimo alamaisuus suhteessa mieheensä tarkoittaa ennen muuta miehelle uskotun vastuuaseman kunnioittamista.

Aviomiehen rakkauden laadulle ja määrälle annetaan korkein mahdollinen vaatimustaso, kun esikuvaksi nostetaan se, miten Kristus palveli seurakuntaa uhraten itsensä. Mielestäni tätä apostoli Paavalin avioliitto-opetusta ei voi luonnehtia patriarkaalisen kulttuurin ilmenemäksi tai tuotokseksi, vaan se perustuu luomiseen ja itsensä Kolmiyhteisen Jumalan olemukseen.

Hautala puhuu sukupuolineutraalista avioliitosta jälkipatriarkaalisen kehityksen viimeisimpänä askeleena. Askeleet ovat kuitenkin edenneet jo pidemmälle. Myös sukupuolen käsite on voimakkaasti kyseenalaistettu. Kahden sukupuolen jaottelun sijaan haluttaisiin puhua monista sukupuolista tai sukupuolten saumattomasta jatkumosta. Sisäistä kokemista korostamalla on irrottauduttu biologisesta todellisuudesta. Tämän seurauksena murrosikäisten kokema sukupuolidysforia on voimakkaasti lisääntynyt ja paine transhoitoihin moninkertaistunut muutaman vuoden sisällä.

Lopuksi siteeraan uskonpuhdistaja Martti Lutheria, jonka sanat teoksessa Avioelämästä vuodelta 1522 tuntuvat erityisen ajankohtaisilta 2020-luvun Suomessa: “Ensinnäkin on katsottava, ketkä voivat solmia keskenään avioliiton. Ja päästäksemme sopivasti alkuun otamme 1. Moos. 1:27:n sanat: ‘Jumala loi ihmisen, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.’ Tämän sanan perusteella on varmaa, että Jumala jakoi ihmiset kahteen ryhmään. Pitää siis olla mies ja nainen. Ja tämä miellytti Jumalaa niin, että Hän itse nimittää sitä hyväksi luomisteoksi (1. Moos. 1:31). Sen vuoksi kuten Jumala on luonut itse kullekin oman ruumiin, niin sellaisena meidän se on pidettävä, eikä ole omassa vallassamme minun ruveta naiseksi tai sinun miehenpuoleksi, vaan niin kuin hän sinut ja minut loi, niin olemme: minä mies, sinä nainen. Ja tällaista hyvää luomistekoa Hän tahtoo kunnioitettavan ja pidettävän kenenkään halveksimatta hänen jumalallisena tekonaan, niin ettei mies halveksi naista eikä ilku eikä päinvastoin nainen miestä, vaan kukin pitää toisen hahmoa ja ruumista Jumalan hyvänä tekona, joka suuresti miellyttää Jumalaa itseään.”

Artikkelikuva: patriarkka Abraham. Kuva: Wikipedia.


Päivi Räsänen.

Kirjoittaja

Päivi Räsänen on Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja lääkäri.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.