Vartija-aikakauslehden kannatusyhdistys ry

Aikakauslehti Vartijaa julkaisee lehden kannatusyhdistys. Tukijäsenet liittyvät automaattisesti kannatusyhdistyksen jäseniksi, elleivät ilmoita toisin tukijäsenmaksun maksamisen yhteydessä.

Kannatusyhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vartija-aikakauslehden kannatusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää avoimessa hengessä käytävää julkista keskustelua kirkon, kulttuurin ja yhteiskunnan kysymyksistä sekä edistää näiden elämänalojen keskinäistä vuorovaikutusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii järjestämällä keskustelutilaisuuksia yhteiskunnallisista ja
kulttuurikysymyksistä sekä julkaisemalla Vartija-aikakauslehteä. Yhdistys on aatteellinen eikä sen tavoitteena ole voiton tai ansion hankkiminen siihen osallisille.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä päätoimisesti opiskeleva henkilö.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Jäsenten hyväksymisestä päättää hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai ei muutoin enää täytä jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäsenmaksuista erikseen kullekin jäsenryhmälle päätetään vuosittain vuosikokouksessa.
Varsinaiset ja kannatusjäsenet saavat Vartija aikakauslehden vuosikerran jäsenmaksuun sisältyen.
Hallitus voi vapauttaa jäsenmaksuvelvollisuudesta jäsenen, joka aktiivisesti toimii yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Jäsenistä on puolet kerrallaan erovuorossa joka toinen vuosi. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut toiminnan kannalta tarpeelliset yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä yhden muun hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- maaliskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi jonkin asian käsittelyä varten tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta. Kutsu julkaistaan Vartija-aikakauslehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet silloin kun heidän toimikautensa on päättymässä
  9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, tulee hänen esittää se kirjallisesti hallitukselle viimeistään vuosikokousta edeltävän lokakuun loppuun mennessä.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen yleisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta edistävällä tavalla sen mukaan, kuin yhdistyksen purkautumisesta päättävä kokous tarkemmin päättää.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.