Juutalaisia Antwerpenissä. Kuva: Charles Roffey/Flickr

Kiista poikavauvojen ympärileikkauksesta

Juutalaisia miehiä Antwerpenissä. Kuva: Charles Roffey/Flickr

Juutalaisia miehiä Antwerpenissä. Kuva: Charles Roffey/Flickr

Loppukeväästä 2012 perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala teki eduskunnalle lakialoitteen ympärileikkausten kriminalisoimiseksi.

Konkreettinen ehdotus lakipykäläksi kuului näin:

”Joka järjestää viittätoista vuotta nuoremmalle lapselle ilman lääketieteellisiä perusteita ympärileikkauksen tai osallistuu sen suorittamiseen, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, ilman lääketieteellisiä perusteita suoritetun ympärileikkauksen järjestämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.”

Aloitteessaan Saarakkala katsoi, että yleisesti

”on juridisesti kestämätöntä, että poika- ja tyttölapset asetetaan oikeudellisessa tarkastelussa eriarvoiseen asemaan heille suoritetun ympärileikkauksen lainmukaisuutta arvioitaessa”.

Suomessa hyvin monet – allekirjoittanut mukaan lukien – tuomitsevat joissakin muslimimaissa harjoitetun ja siirtolaisten mukana Suomeen tuodun tyttöjen ympärileikkauksen sukuelinten silpomiseksi, mutta eivät pidä sekä etenkin juutalaisilla heidän uskonnolliseen identiteettiinsä olennaisesti kuuluvaa poikien ympärileikkausta rikollisena tai edes tuomittavana. Saarakkalan aloite ei saanut tarvittavaa kannatusta ja raukesi, mutta keskustelu poikien ympärileikkauksesta ei ole laantunut.

Keskustelu vailla lääketieteellisiä perusteluita tehtävien ympärileikkausten kriminalisoinnista on noussut uudelleen esille, kun eduskunnan sosiaali- ja terveyslautakunnassa kielteinen kanta ympärileikkauksiin on selvästi vahvistunut. Näissä näkemyksissä tyttöjen ja poikien ympärileikkaus nähdään yhä enemmän lain edessä samanlaisena asiana. MTV:n haastattelema Juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Gideon Bolotowsky reagoi tällaiseen kehitykseen hyvin voimakkaasti.

Jos taas Suomeen tulisi ympärileikkaukset kieltävä laki, Suomen juutalaiset joutuisivat Bolotowskyn mukaan lähtemään maasta: ”He lähtisivät täältä pois. Ilman muuta! Eivät Suomen juutalaiset voi asua antisemiittisessä yhteiskunnassa.” Bolotwoskyn reaktiota ei ole syytä ihmetellä; poikavauvojen ympärileikkaus on Suomen juutalaisille vähintään yhtä tärkeä kuin lapsikaste on Suomessa vaikuttaville perinteisille kristillisille kirkoille.

Vaikka poikavauvojen ympärileikkaus on olennainen osa juutalaisuutta, sillä on vahvat juurensa etenkin anglosaksisessa lääketieteellisessä ajattelussa. Maailmansotia edeltäneenä aikana esinahan ympärileikkauksen katsottiin ehkäisevän tai parantavan monia erilaisia sairauksia sekä jopa hillitsevän masturbaatiota. Poikavauvojen ympärileikkaukselle suopea kanta on säilyttänyt asemansa maltillisessa ja tarkempaan tutkimukseen perustuvassa muodossa. Sen myönteisten vaikutusten kannattajilla on takanaan uskonnosta riippumattakin traditio, johon liittyviä käsityksiä voi puolustaa tai vastustaa.

Poikavauvojen ympärileikkauksen vastustajat korostavat ympärileikkaukseen liittyvää infektioriskiä, joka on asiansa osaavan lääkärin käsissä ja hygieenisesti turvatuissa oloissa hyvin pieni. Prosentuaalinen arvio riskistä vaihtelee välillä 0,2–1,5 %. Haittapuoliin luetaan erityisesti viimeaikaisessa keskustelussa vauvalle aiheutettu kipu ja siitä seuraava järkytys tai trauma, joiden tutkiminen tosin on huomattavan vaikeaa. On kuitenkin todettu, että sikiöiden kykyä tuntea kipua on aliarvioitu.

Uutena argumenttina keskusteluun on ilmaantunut myös ajatus, että vauvana koettu ympärileikkaus vähentää myöhempää sukupuolista nautintoa. Tämä on edellistä väitettä vieläkin vaikeampi todentaa, ja joku voisi väittää jopa päinvastaista. Monesti kaikkien uskonnollispohjaisten ympärileikkausten niputtamisessa yhteen on nähtävissä uskontokritiikkiä, jossa yksilön oikeudet asetetaan vastakkain epätieteelliseksi ja epäinhimilliseksi koetun uskonnollisen perinteen kanssa.

Läätetieteen piirissä käytävä keskustelu ei liity ensi sijassa tällaisiin asetelmiin vaan objektiivisuuteen pyrkivään tutkimukseen. On kuitenkin huomattava, että kulttuuriset asenteet erottavat Yhdysvalloissa ja Euroopassa vaikuttavien tutkijoiden käsityksiä toisistaan. Kanadassa noin 48 % ja Yhdysvalloissa peräti 60 % poikavauvoista ympärileikataan edelleen ei-uskonnollisista syistä. Aiemmin luvut olivat jopa korkeampia.

Ympärileikkauksen sairauksia ehkäisevästä vaikutuksesta on Yhdysvalloissa tuotettu tutkittua tietoa, jonka mukaan ympärileikkaus heikentää miehillä todistetusti virtsatietulehduksen ja sukupuolitautien, erityisesti HIV-tartunnan riskiä. Brian J. Morris ja Thomas  E. Wiswell kirjoittavat virtsatieinfektion esiintymisen ympärileikatuilla ja ympärileikkaamattomilla vauvoilla, pojilla ja miehillä artikkelissaan “Circumcision and Lifetime Risk of Urinary Tract Infection: A Systematic Review and Meta-Analysis”, The Journal of Urology 189 (2013) 2118-2124. Artikkeli kirjaa 22 tutkimukseen perustuvan meta-analyysin tulokset, jotka osoittavat esimerkiksi, että virtsatietulehduksen riski on ympärileikkaamattomilla poikalapsilla lähes kymmenen kertaa korkeampi kuin ympärileikatuilla. Kun Yhdysvalloissa aiemmin tavanomaisten ympärileikkausten määrä on laskussa, nyt pelätään erityisesti infektioiden lisääntymistä.

Miesten ympärileikkausta on myös suositeltu osaksi maailmanlaajuista AIDSin leviämisen vastaista toimintaa; tämä johtopäätös tehdään esimerkiksi usean asiantuntijan tutkimuskatsauksessa ”The Impact of Male Circumcision on HIV Transmission” (The Journal of Urology 183 [2010] 21-26). Afrikan vakavien AIDS-alueiden miehiin kohdistuva tutkimus osoittaa, että heistä ympärileikatuilla esiintyy selvästi vähemmän HIV-tartuntoja, vaikka heidän sukupuolinen aktiivisuutensa on suurin piirtein samaa luokkaa kuin ympärileikkaamattomienkin. Kaikki tämä tutkimus on luonnollisesti syntynyt konteksteissa, joissa poikien ympärileikkauksen takana on vahva lääketieteellinen traditio ja taipumus sen vaalimiseen.

Suurimmassa osassa Eurooppaa asiat ovat toisin. Ympärileikkauksia ei perinteen puuttuessa nähdä mielekkääksi keinoksi sairauksien ehkäisyyn – keinoksi, jota pitäisi puolustaa, tutkia tai perustella. Suomen Lääkäriliitto ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ovat keväällä 2013 antamassaan lausunnossa kyseenalaistaneet amerikkalaiset tutkimukset, joiden mukaan poikien ympärileikkaus olisi lääketieteellisistä syistä suositeltava.

Suomalaisten asiantuntijoiden mielestä kulttuurierot ohjaavat poikien ympärileikkausta koskevia käsityksiä. He toteavat, että lasten virtsatieinfektio on harvinainen ja että se on hoidettavissa antibiootein; ympärileikkaukseen itseensä liittyvä riski on heidän mukaansa tilastollisesti hieman korkeampi kuin riski saada virtsatieinfektio. Esinahan poistamista sukupuolitautien ehkäisemiseksi he puolestaan pitävät täysin tarpeettomana.

Lääketieteellisten argumenttien osalta Suomen Lääkäriliitto ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim voisivat nähdäkseni asettua kannalle, jonka mukaan poikavauvojen ympärileikkauksia voidaan tehdä asettamatta niiden etuja ja haittoja jyrkästi vastakkain. Julkilausumassaan he kuitenkin sanovat myös, että ”leikkauksessa on kyse peruuttamattomasta toimenpiteestä terveelle lapselle, joka ei itse kykene päättämään puolestaan”.

Edelleen he pitävät tärkeänä, ”että tutkijan oma usko tai vakaumus ei pääse vaikuttamaan tulosten tulkintaan”. Nämä johtopäätökset ovat ongelmallisia, koska amerikkalaislääkärien tutkimustulokset ja niistä käyty keskustelu eivät liity heidän uskontoonsa vaan tutkitun tiedon tulkintaan siinä kontekstissa, jossa he toimivat. Edelleen voisi väittää, että jokainen rokotus tai vaikkapa sosiaalisista syistä tehty abortti on peruuttamaton toimenpide ”terveelle lapselle, joka ei itse kykene päättämään puolestaan”.

Näissä kahdessa argumentissa ei mielestäni ole kyse tieteellisestä argumentaatiosta vaan asenteista, joiden suhdetta muihin lääketieteellisiin ja eettisiin valintoihin ei ole pohdittu loppuun saakka. Vanhemmille voi mielestäni antaa mahdollisuuden poikalapsensa ympärileikkaukseen aivan yhtä pitävin perustein kuin heille voidaan antaa mahdollisuus tehdä rokotuksiin liittyviä valintoja tai teettää abortti sosiaalisista syistä.

Poikien ympärileikkauksen kriminalisoiminen ja leimaaminen yksioikoisesti pahoinpitelyksi ja yksilön perusoikeuksien loukkaamiseksi ei olisi viisasta lainsäädäntöä. Siinä ei ole kysymys samasta asiasta kuin tyttöjen ympärileikkauksessa – ei eettisesti, lääketieteellisesti eikä uskonnollisestikaan katsoen.

Matti Myllykoski
Vartijan 2/2014 pääkirjoitus.


Avatar photo

Kirjoittaja

Tällä nimimerkillä julkaistaan Vartijan printtiversiossa ilmestyneitä juttuja sekä Vartijan vain verkkoon tarkoitetut artikkelit.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.